Vad är Reggio Emilia?

Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet, i mötet med andra; en filosofi med humanistisk grund. Det är viktigt att vi alla delar samma värdegrund. Vi arbetar mycket med att fördjupa oss i detta, och den lokala arbetsplanen är ett viktigt dokument som ska genomsyra allt vi gör.
Förskolan Emilia ska verka för vänskap, solidaritet, kamratskap och lojalitet.
Alla ska ha rätt att i samspel med andra få vara och utveckla sitt bästa jag på förskolan. (Ur vår lokala arbetsplan)

Lärandet ska vara lustfyllt, men också meningsfullt. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation. Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger. Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation.
Detta måste förstås tillsammans, därför har vi olika tvärgrupper som diskuterar och fördjupar detta. Vi har en pedagogista som fungerar som bollplank, ger stöd och ansvarar för pedagogisk utveckling i nära samarbete med alla pedagoger.
Pedagogistan ska vara den ”som rör till i det stillastående”….se till att vi lever de värden vi förespråkar, utmana och berika.

Vi anser att miljön ska vara välkomnande, inspirerande, utmanande, estetisk, tydlig och flexibel. Vi påverkar rummen, och rummen påverkar oss. Miljön ska underlätta och skapa goda förutsättningar för barnen att vara självständiga, bli utmanade och ta egna initiativ. Organisationen förutsätter delaktighet mellan alla barn, pedagoger, föräldrar och miljön; allt hänger ihop.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra våra styrdokument levande och vara ett verktyg för verksamheten. Vi har därför utarbetat ”Det pedagogiska året” som gör att alla våra återkommande aktiviteter så som personalmöten, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, projekterande m.m. är planerade årsvis. Detta gör att vi kan lägga fokus på verksamheten, och ha god framförhållning.

Ett mål är att alla barn som slutar hos oss som sexåringar ska kunna starta, genomföra och avsluta ett projekt själva.
Vår vision är att alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas; förskolan som en demokratisk mötesplats.